STEUN

Steunverklaring aan het burgerinitiatief “TTIP Game Over”

Wij, organisaties van het burgerlijk middenveld, actief in uiteenlopende domeinen als milieu, sociale rechtvaardigheid, ontwikkelingssamenwerking,voeding, de strijd tegen besparingen en schuld, gendergelijkheid, geweldloosheid of klimaatrechtvaardigheid, betuigen onze politieke steun aan het burgerinitiatief TTIP GAME OVER.

TTIP GAME OVER is een oproep tot geweldloze directe en burgerlijke ongehoorzaamheidsacties (zie actieconsensus) met als doel de TTIP-onderhandelingen stop te zetten (TTIP = Transatlantic Trade and Investment Partnership). Deze oproep lijkt ons legitiem, noodzakelijk en relevant.

Legitiem, aangezien de TTIP-onderhandelingen en andere vrijhandelsakkoorden ondemocratisch zijn. Deze onderhandelingen vinden plaats achter gesloten deuren en zonder enige transparantie naar het burgerlijk middenveld toe. Bovendien stemden Europese burgers massaal tegen het project aan de hand van één van de grootste Europese petities ooit (meer dan 3 miljoen handtekeningen werden verzameld). Tot slot spraken meer dan 1500 Europese steden, gemeenten en regio’s zich reeds uit tegen TTIP en eisten een stopzetting van de onderhandelingen of kondigden aan dat zij het akkoord niet zouden ondertekenen.

Noodzakelijk, omdat enerzijds de middelen gebruikt door aanhangers van de verdragen (de Europese Commissie, nationale overheden, multinationals, lobbyisten…) enorm zijn en het democratische debat volledig vervormen. Als een reactie hierop moeten het burgerlijk middenveld en de sociale beweging hun manieren van actievoeren verbreden in de hoop dat het algemeen belang de overhand verkrijgt. Anderzijds vormt het TTIP, net zoals andere vrijhandelsverdragen, één van de voornaamste bedreigingen voor onze sociale rechten, democratie, het klimaat en het milieu. De breedte van deze bedreiging toont des te meer de noodzaak aan van het verenigen van sociale bewegingen en organisaties voorbij traditionele samenwerkingsverbanden.

Relevant, omdat de geschiedenis ons getoond heeft dat de meerderheid van onze sociale rechten niet verworven zouden zijn zonder massale mobilisaties die verder gaan dan acties van het maatschappelijk middenveld. Wij beschouwen de actiemethoden gebruikt door de burgers binnen het kader van TTIP GAME OVER als complementair met de middelen die wij als organisatie gebruiken. De uitdaging vandaag is ervoor zorgen dat ons werk van pleidooien, campagnevoeren en sensibiliseren samenhangt met de geweldloze acties van burgerlijke ongehoorzaamheid die door burgergroepen uitgevoerd worden. Deze steunverklaring is bedoeld als een eerste stap binnen dit breder proces op lange termijn.

Wilt uw organisatie ook TTIP Game Over steunen? Stuur dan een mail naar ttipgameover [at] riseup.net.

Hebben reeds ondertekend:

stopttip

logo-d19-20logo-350Belgium CEO

ClimateExpress amisdelaterre logo-fian

greenpeaceCLIMAXI logo nieuw

logo-quinoa logo-CADTM

logo-agirpourlapaix logo-m3m ecoloj JOC

entraideetfraternite 136 ATP BxlLaique

attac comac